Logo

Archiwum newsów, strona 9

Obrazek dla news_193

Budowa drogi gminnej Jarocin - stadion

14.03.2022

W dniu 14 marca 2022 r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  pn. „Budowa drogi gminnej nr 102222 R Jarocin- stadion”.  Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma; Konsorcjum firm;

Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik,

Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,

która zrealizuje inwestycję za kwotę 852 424,33  zł. z czego 806 650,00 zł  pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymała ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.                  Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Obrazek dla news_192

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

14.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,
w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu.

 

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

 

W roku 2021 r. przekazaliśmy blisko  609.800,00 złotych na działania w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego.

 

W tym roku w ramach planowanego naboru chcemy przekazać mieszkańcom Województwa Podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę - 620.900,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

·Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;

·Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”

·Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe

 

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

 

Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczyna się z dniem 10 marca i trwać będzie do 8 kwietnia 2022 r. roku, godz. 16:00.

 

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.

 

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski - koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski,  przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki; Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com


            Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski; Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com


            Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki; Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl
 

Zapraszamy!!!

więcej

Obrazek dla news_191
Obrazek dla news_189

SZUKAMY WOLONTARIUSZY Z TERENU POWIATU NIŻAŃSKIEGO

10.03.2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jest koordynatorem wolontariatu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Powiatu Niżańskiego.

W związku z tym, ze względu na duży napływ uchodźców, LGD podejmuje działania zorganizowania w najbliższym czasie grupy wolontariuszy, którzy będą transportowani i wysyłani do pracy do Punktów Recepcyjnych.

Zarejestrowani wolontariusze z Powiatu Niżańskiego będą tworzyć bazę osób, które mają możliwość wyjazdu do pomocy w Punktach Recepcyjnych.

 Przy współpracy wojewódzkiej koalicji organizacji z Wojewodą, LGD będzie informowane o potrzebach na granicy (ilu potrzebują wolontariuszy, w którym puncie i na jaki okres).

Przy współpracy z wójtami/ burmistrzami oraz jednostkami OSP, LGD będzie kierować grupy wolontariuszy do konkretnego Punktu Recepcyjnego.

 WSZYSTKIE OSOBY CHCĄCE NIEŚĆ POMOC UCHODŹCOM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Bliższych informacji na temat wolontariatu udziela: 

Biuro LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  – tel. 15 8 411 331

Damian Zakrzewski – tel. 728 383 622

więcej

Obrazek dla news_187

SZUKAMY WOLONTARIUSZY Z TERENU POWIATU NIŻAŃSKIEGO

03.03.2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jest koordynatorem wolontariatu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Powiatu Niżańskiego.

W związku z tym, ze względu na duży napływ uchodźców, LGD podejmuje działania zorganizowania w najbliższym czasie grupy wolontariuszy, którzy będą transportowani i wysyłani do pracy do Punktów Recepcyjnych.

Zarejestrowani wolontariusze z Powiatu Niżańskiego będą tworzyć bazę osób, które mają możliwość wyjazdu do pomocy w Punktach Recepcyjnych.

 Przy współpracy wojewódzkiej koalicji organizacji z Wojewodą, LGD będzie informowane o potrzebach na granicy (ilu potrzebują wolontariuszy, w którym puncie i na jaki okres).

Przy współpracy z wójtami/ burmistrzami oraz jednostkami OSP, LGD będzie kierować grupy wolontariuszy do konkretnego Punktu Recepcyjnego.

 WSZYSTKIE OSOBY CHCĄCE NIEŚĆ POMOC UCHODŹCOM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Bliższych informacji na temat wolontariatu udziela: 

Biuro LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  – tel. 15 8 411 331

Damian Zakrzewski – tel. 728 383 622.

więcej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

04.02.2022

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, w formie wspierania.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Wójt Gminy Jarocin zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych,  przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy w formie wspierania, ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin nr 353.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Jarocin w 2022r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie,
  2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym (formularz zgłoszeniowy w załączeniu)
i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, pokój nr 5, w formie pisemnej, w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Bąk - Inspektor ds. kancelaryjno- technicznych
i działalności gospodarczej, pod nr tel. 15 8713141.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.