Logo

Sprzedaż działek

Jarocin dnia 26.06.2014r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/150/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcach stanowiącej własność Gminy Jarocin, Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. Oznaczenie nieruchomości według KW oraz katastru nieruchomości, powierzchnia Działka nr 580/2 o pow. 1126m2 położona w Golcach – księga wieczysta nr 55765.
2. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym, powierzchnia użytkowa 106,82m2. W budynku znajduje się wydzielona klatka schodowa oraz dwa lokale mieszkalne, każdy o pow. użytkowej 50,34m2. Lokale nie są wynajmowane. Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu drogi powiatowej w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych, szkoły podstawowej, nieruchomości niezabudowanych. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, telefoniczna, sieć elektroenergetyczna. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Teren działki ogrodzony. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
- działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin,
- rodzaj użytków według ewidencji gruntów: Bi,
- sposób korzystania: budowlana.

4. Cena nieruchomości
Cena nieruchomości wynosi 199 087,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego wykazu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.
5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu przez osoby uprawnione.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 08.08.2014r.
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.