Logo

Deklaracja dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025,

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności

Procedura zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami,

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Jarocinie.
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności - wersja w formie dostępnej

Urząd Gminy w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Jarocinie gminajarocin.pl, jarocin.bip.gmina.pl
Data publikacji strony internetowej: 02.05.2008
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Podpora, e-mail: tpodpora@gminajarocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8713141 w. 20. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna: Urząd Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin
Opis wejścia do budynku Urzędu Gminy w Jarocinie i przechodzenie przez obszary kontroli Budynek Urzędu Gminy w Jarocinie znajduje się przy drodze powiatowej. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Wejście główne znajduje się od drogi powiatowej, przed drzwiami głównymi znajduje się sześć stopni schodowych. W środku jest kolejnych osiem stopni schodowych. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek jest dwukondygnacyjny. Posiada wąskie klatki schodowe i korytarze. W budynku znajduje się winda zapewniająca dostępność na obie kondygnacje. Nie ma łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma także druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnim. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobie niepełnosprawna certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia w wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. certyfikat wydaje się uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
W Urzędzie Gminy w Jarocinie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Koordynator do spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Jarocinie: Katarzyna Staszowska
Kontakt:
Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159
tel: +48 15 871 31 41 wew. 25

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.