Logo

Dokumenty

Materiały z Walnego Zebrania Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie w dniu 14 czerwca 2023 roku

Załącznik  Nr 2

 

Sprawozdanie Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie            z działalności w 2022 roku.                    

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd zwołał dwukrotnie WZC. W  dniu 24 maja odbyło się WZC dotyczące sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 roku oraz w dniu 29 listopada sprawozdawczo - wyborcze w związku z końcem kadencji. Zarząd uzyskał pozytywną ocenę swojej działalności, gdyż podczas obu zebrań uzyskał absolutorium: pierwsze za działalność                         w 2021 roku, natomiast drugie za działalność w kadencji 2019 – 2022.  Podczas zebrania podsumowującego kadencję lat 2019 – 2022 wybrano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia na okres kadencji 2022 – 2025. 

Powołano  zarząd w składzie:

1)            Prezes – Zbigniew Walczak

2)            Wiceprezes –Jacek Siembida

3)            Sekretarz   - Zdzisław Kumik

4)            Skarbnik – Jolanta Wołoszyn

5)            Członek –  Antoni Oleksak

oraz komisję rewizyjną:

1)            Przewodniczący - Mieczysław Wójcik

2)            Zastępca przewodniczącego - Bogusław Tofilski

3)            Sekretarz – Zbigniew Markut

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu  1.08.2022  roku powołał   do Komitetu Honorowego ks. Antoniego Moskala.

Najważniejszym wydarzeniem tego roku była zorganizowana   w dniu 10 lipca 2022 roku uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego oraz ziemi  z miejsc kaźni Polaków na Wołyniu w miejscu lokalizacji pomnika. Msze Św.  polową  celebrował   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski z udziałem ks. Antoniego Moskala mimo  braku formalnej zgody ze strony Kurii Sandomierskiej na jej odprawienie. Przed uroczystością jako prezes Zarządu prowadziłem  korespondencję z Kurią i wziąłem udział w spotkaniu  w Kurii z udziałem ks. Stanisława Konika.

Pierwotnie planowaliśmy  odsłonięcie pomnika  w dniu  11 lipca 2022 roku a więc  w  Dniu Pamięci         o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich                                    II Rzeczypospolitej.  Na przeszkodzie naszym planom stanęła obstrukcja w wydaniu szablonu (wzornika), dzięki któremu firma projektowa mogłaby odpowiednio zaprojektować rozmieszczenie śrub mocujących pomnik do postumentu ze strony wykonawcy rzeźby „Rzezi Wołyńskiej”  odlewni         w Gliwicach działającej w strukturze  GZUT po rozpoczęciu działań wojennych Rosja – Ukraina.  Motywując to sytuacją  geopolityczną odmówili także demontażu rzeźby przez pracowników odlewni  zmuszając nas do poszukiwania firmy, która podejmie się tego zadania. Demontażu rzeźby, przygotowania jej do transportu i zamontowaniu na przygotowanym cokole (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) podjęła się firma odlewnicza z okolic Krakowa. Niestety, w czerwcu 2022 roku pierwsza nasza próba demontażu rzeźby i przywiezienia jej do Jarocina nie powiodła się. W przeddzień umówionego terminu dyrektor odlewni poinformował mnie telefonicznie, żeby nie przyjeżdżać do Gliwic, gdyż nie zostaniemy wpuszczeni na teren zakładu. W  sprawie odbioru rzeźby zostały zorganizowane przez SWAP dwie  telekonferencje – 26.07. 2022 i 25.10.2022. Pierwsza z udziałem właściciela firmy odlewniczej Piotra Piszczkiewicza, druga zaś z udziałem prezes GZUT Magdaleny Mokrzyckiej.

W ubiegłym roku zostały sporządzone  niezbędne dokumenty: 

-  mapa do celów projektowych przez geodetę Leszek Bednarz

-  projekt 2 zjazdów z drogi technicznej na teren działek z pomnikiem przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniewa Lacha

- projekt zagospodarowania terenu przez architekta Tomasza  Ziemskiego.

Wykonawcy powyższych prac projektowych wykonali swoje płace bez wynagrodzenia.

Gmina Jarocin uzyskała  od Rejonu Energetycznego w Stalowej Woli warunki dla przyłącza energetycznego do działki z pomnikiem, dotację na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dwie  drogi gminne w sołectwie, które ułatwią dojazd do działki z pomnikiem oraz  zamontowała obok miejsca gdzie stanie pomnik  3  maszty flagowe.

W okresie 2022 prowadzone były   prace  na działce pod pomnik w postaci  odkrzaczenia terenu oraz  nawiezieni  ziemi do jego wyrównania.

 Największym wydatkiem finansowym był zakup 24 t. kamienia łupka szarogłazowego do obłożenia nim ogrodzenia od strony drogi oddzielającej teren z pomnikiem od MOP Bukowa II.

W ubiegłym roku społeczny komitet  uzyskał   zapewnienie z oddziału rzeszowskiego IPN  o  przygotowaniu tablic poświęconych tematycznie przeprowadzonemu ludobójstwu na polskiej ludności przez nacjonalistów ukraińskich.

Prezes Zarządu reprezentował Społeczny Komitet Budowy Pomnika:

- podczas odsłonięcia pomnika Bolesława Usowa „Konara”  5 czerwca, z w Osadzie Leśnej w Hucie Nowej (gm. Harasiuki).

 W dniu 17 czerwca wraz z przewodniczącą Rady Gminy p. Anielą Olszówka odebraliśmy w Warszawie  nagrody im. Witolda Hulewicza.

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika wystosowane zostały  pisma o wsparcie finansowe  do Prezesa IPN w Warszawie oraz dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie.

Zarząd prowadził strony internetowe Społecznego Komitetu w ramach strony Gminy Jarocin oraz na Facebook-u.

Prezes Zarządu Zbigniew Walczak na bieżąco informował poprzez pocztę e-mail członków zwyczajnych i honorowych o najważniejszych sprawach związanych z postępem prac zmierzających do wzniesienia pomnika Rzezi Wołyńskiej.  Informacje zostały  przesłane  w dniach  4 marca i  13 czerwca.

                                                                                             Prezes Społecznego Komitetu Budowy

                                                                    Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

                                                                                         Zbigniew Walczak

Załącznik Nr 3

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie za rok  2022

Zarząd w 2022 roku  kontynuował zbieranie funduszy na wzniesienie pomnika „Rzeź Wołyńska poprzez dwie formy: na  konto Społecznego Komitetu oraz  na Zrzutka.pl. Do Urzędu Skarbowego w Nisku zostało  złożone zeznanie CIT 8  za  2021 rok. Pan Grzegorz Szewczyk z biura Delta w dalszym ciągu zajmował się prowadzeniem  księgowości społecznego komitetu.

W okresie od 1. 01.2022 roku do 31.12.2022 na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska  w  Domostawie wpłynęło 85.513,14  zł., z tym, że 10.000,00 zł. to kwota przelana ze Zrzutka.pl,  natomiast na Zrzutka.pl -  w tym samym okresie 22.616,33  zł. Razem stanowiło  to  kwotę w wysokości  98.129,47 zł.

Z zebranych funduszy  wydatkowano 38.640,45 zł. na następujące cele:

-  21.785,76 zł. - zakup 24 t. kamienia łupka szarogłazowego do obłożenia nim ogrodzenia od strony drogi oddzielającej teren z pomnikiem od MOP Bukowa II

-   3.075,00-  transport łupka szarogłazowego

- 2.160,00 – kruszenie gałęzi

- 75,00 – wiązanka na odsłonięcie pomnika Bolesława Usowa

-  653,44 – banery reklamowe

-  3.125,00 – usługa cateringowa

- 1.045,50 – tuba na akt erekcyjny

- 7.933,50 – prace ziemne i obsługa techniczna uroczystości

- 209,35 – zakup materiałów i narzędzi do wmurowania aktu erekcyjnego

- 738,00 – opinia prawna dotycząca umowy SWAP w Ameryce z GZUT w Gliwicach

- 180,00 zł. -  prowizja pobrana przez Bank (12 x 15 zł)

Na dzień 31.12.2022 Zarząd miał do dyspozycji    99.011,66 zł.

 

Prezes Społecznego Komitetu Budowy

                                                                     Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

                                                                                         Zbigniew Walczak

 

Nowo stary Zarząd

W związku z upływem 3 letniej kadencji, w dniu 29.11.2022 odbyło się w Jarocinie Walne Zebranie Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska”  w Domostawie  w celu powołania władz na  okres kadencji 2022 – 2025.

Do zarządu powołani zostali:

-  Zbigniew Walczak - prezes

- Jacek Siembida  - wiceprezes

- Zdzisław Kumik - sekretarz  

-  Jolanta Wołoszyn - skarbnik Z

 -  Antoni Oleksak – członek  

W skład komisji rewizyjnej weszli:

-  Mieczysław Wójcik - przewodniczący 

 -  Bogusław Tofilski - zastępca przewodniczącego

 -  Zbigniew Markut -  sekretarz

Wszystkie wybrane osoby pełniły te same funkcje we władzach stowarzyszenia w kadencji 2019 – 2022.

Zarząd z absolutorium

W dniu 24 maja 2022 roku  w  Jarocinie  odbyło się Walne Zebranie  Członków  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Na 17 członków Społecznego Komitetu uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 12 osób.                                                      Podczas zebrania Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 1.01.2021 do 31., 12.2021. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność finansową Zarządu     w 2021 roku  i wnioskowała o udzieleniu Zarządowi absolutorium z działalności za 2021 rok. Walne Zebranie Członków w sposób jednomyślny (12 osób „za”) udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2021 i podjęło na tę okoliczność stosowną uchwałę.

Przy omawianiu spraw bieżących główną uwagę poświęcono organizacji w dniu 10 lipca uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego oraz urny z ziemią pobraną z miejsc kaźni na Wołyniu w miejscu, gdzie ma zostać wzniesiony pomnik autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego.

Informacja o sytuacji finansowej

Do dnia 14.11. 2021 roku na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska w Domostawie wpłynęło 26849,55 zł., natomiast na Zrzutka.pl - 13 760,00zł. Razem jest to kwota 40 309,55 zł.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom. Oprócz wpłat indywidualnych od 10 do nawet 1000 zł. były także wpłaty zbiorowe:
- od Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych Na Wołyniu z Zamościa – 820,00 zł.
- od ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego – 2000,00 zł.
- Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków – 500,00 zł.
Otrzymaliśmy także wpłaty z USA. Wpłaty były dokonywane w dolarach, na konto społecznego komitetu trafiały w złotówkach, po przewalutowaniu dokonanym przez bank.
Od Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 205 Lancaster Ave Prospect Heights wpłynęło 5587,87 zł.
Od St Jospeh Society 4 Rudolph Ct Cohoes wpłynęło 4532,68 zł. Z korespondencji Pana Mariana.J. Wierciocha wiadomo, że na powyższą kwotę złożyła się wpłata 1000 dolarów od Polish National Alliance oraz Pana Władysława Brzozowskiego – 200 dolarów. Razem 1200 dolarów.
Zbigniew Walczak – prezes Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska w Domostawie

 

Zgoda SWAP

Uchwała RG w Jarocinie

Prezentacja dotycząca  wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska"

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.