Logo

Archiwum newsów, strona 3

Obrazek dla news_379

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentom kukurydzy

26.02.2024

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

BIURO POWIATOWE W NISKU

przyjmuje wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy można składać do 29 lutego 2024 r.

Godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru

więcej

Obrazek dla news_377

Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie.

21.02.2024

W dniu 16 lutego2024 r. odbył się odbiór  końcowy   zadania  „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym   ze środków  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonawcą  robót była firma ; DL INSTAL Dominik Lekan, ul. Isep 50, 37-464 Brandwica

 Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 77 490,00  zł  z czego 75 940,20 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków a 1 549,80 zł dotacja z Gminy Jarocin.

W ramach inwestycji zamontowano instalację sygnalizacji pożaru SSP oraz system telewizji dozorowej wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu w budynku kościoła.

więcej

Obrazek dla news_372

Zwrot podatku akcyzowego 2024

02.02.2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych,

5,84 zł * średnia roczna liczba świń,

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju w 2024 roku. Poprzednia wysokość stawki wynosiła 1,20 zł / 1l.

 

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

-  od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

więcej

Obrazek dla news_371

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

26.01.2024

W dniu 22 stycznia  2024 r. r. odbył się odbiór końcowy przedsięwzięcia zrealizowanego    przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”.    Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  była firma; EVERSPORT Sp.  z o.o. 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 12/20, która zrealizowała  inwestycję za kwotę 749 988,97 zł z czego 490 300,00 zł  pochodziło z dotacji, którą Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach przeprowadzonej modernizacji została  wymieniona podłoga sportowa,  zamontowano nowy sprzęt sportowy oraz  pomalowano i wygłuszono ściany poprawiając akustykę obiektu.

więcej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej.

25.01.2024

Zapraszam do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Jarocin w roku 2024.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą,
Wójt Gminy Jarocin zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jarocin
w 2024 roku. Konkurs ogłoszony został w dniu 25 stycznia 2024 r. na stronie internetowej
Gminy Jarocin, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 625.2024 z dnia 24 stycznia
2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Jarocin w 2024 r.
Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej
Polskiej,
3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej nieodpłatnie.
Komisja konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin.
Do zadań komisji konkursowej należy:
1. Udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie,
2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert.
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do
niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy
w Jarocinie, pokój nr 5 - sekretariat, w formie papierowej, w terminie do dnia 9 lutego 2024
roku.
Szczegółowych informacji nt. ogłoszonego naboru na członków komisji konkursowej, udziela
P. Małgorzata Bąk pracownik Urzędu Gminy w Jarocinie nr tel.: 15 8713141.
Do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata.

2. Klauzula RODO.

3. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej 2024.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.