Logo

Flora

Obszar gminy Jarocin pomimo, iż nie posiada urozmaiconej rzeźby terenu i jest raczej monotonną równiną z rzadka poprzecinaną dolinami rzecznymi i wałami wydmowymi, dzięki dużej lesistości (ok. 42 % ogólnej powierzchni), czystemu środowisku cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i wypoczynkowymi. W lasach przeważają siedliska borowe o dużym zróżnicowaniu wilgotnościowym. Użytki rolne poprzez swoje rozdrobnienie (tzw. szachownica pól) oraz duży udział łąk i pastwisk z licznymi zadrzewieniami śródpolnymi nie tylko nie wprowadzają monotonii, ale dodatkowo podkreślają walory krajobrazowe. Najuboższe fragmenty pól rolnicy pozostawili jako ugory, które zarastając głównie brzozą dodają specyficznego uroku terenom rolnym. Dużym walorem krajobrazowym jest meandrująca wśród pól i lasów rzeka Bukowa. Tereny leśne, szczególnie w północnej części cechują się dużą dostępnością i korzystnym mikroklimatem, co sprzyja rozwojowi turystyki. Flora gminy jest dość zróżnicowana ze względu na obecność siedlisk o odmiennym charakterze - od dolin rzecznych poprzez tereny piaszczystych wydm z ubogimi murawami i wrzosowiskami, torfowiska po siedliska leśne. Lasy stanowią pozostałości Puszczy Solskiej, rozmieszczone są nierównomiernie, najbardziej zwarty kompleks leśny znajduje się w centralnej i północnej części gminy. Struktura siedliskowa lasów jest tu różnorodna - wśród siedlisk borowych od najwilgotniejszych siedlisk boru bagiennego poprzez bór mieszany wilgotny, po bór świeży. Występują również płaty boru bagiennego olsu oraz przystrumykowego łęgu jesionowo-olszowego. Przeważają drzewostany sosnowe (blisko 90%) z domieszką dębu i brzozy. Wśród lasów występują zbiorowiska bagienne (Mechowe Bagno w lasach na terenie sołectwa Mostki, Wilcze Bagno w lasach na terenie sołectwa Majdan Golczański) i roślinność wodna podmokłych zagłębień bezodpływowych. Do rzadkich gatunków roślin należą występujące w runie leśnym gajnik lśniący i bagno zwyczajne. W lesie pomiędzy Nalepami a Grabą znajduję się obszar z rosiczką okrągłolistną.

Obszar występowania rosiczki

Prócz zbiorowisk leśnych na terenie gminy występuje roślinność zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych o dużym stopniu naturalności najbardziej rozpowszechnionych w dolinie rzeki Gilówki. Łąki i pastwiska zajmują na terenie gminy ponad 25% powierzchni. W rejonie Domostawy (od strony Nalep) występują rozległe torfowiska z charakterystycznym, bogatym zespołem florystycznym. Zasoby przyrody objęte ochroną prawną: Na terenie gminy Jarocin ochronę prawną (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r. Dz. U. Nr 114 póz. 492) zastosowano dla obszaru całej gminy obejmującego znaczne powierzchnie zachowanego osobliwego krajobrazu dawnych puszcz Kotliny Sandomierskiej z cennymi ekosystemami leśnymi i bagiennymi, o dużym stopniu naturalności i bogactwie gatunkowym roślin i zwierząt. Tereny te znalazły się w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". Cały obszar gminy zawiera się w obrębie otuliny. Większość obszarów leśnych od 2007 roku objętych zostało siecią Natura 2000. Ponadto ochronę prawną zastosowano przez utworzenie pomnika przyrody żywej:

- dąb szypułkowy rosnący na południowym skraju wsi Nalepy na gruncie należącym do Nadleśnictwa Rozwadów.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.