Logo

Pomoc społeczna

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 kwietnia 1990 r. do realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie uchwały Nr IX/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Jarocinie z dnia 15 marca 1990r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Jarocin i realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej określone ustawą o pomocy społecznej.

OPS działa w oparciu o przepisy prawa zawarte w ustawach oraz statut, nadany uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XIII/ 102 /04 z dnia 28 czerwca 2004 r. który jest podstawowym aktem normatywnym regulującym działalność Ośrodka.

Do zadań OPS należy w szczególności:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej.

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- załatwianie spraw i wydawanie decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

- pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagających pomocy osób drugich,

- uaktywnianie osób i rodzin w celu zaspokojenia potrzeb swoich i rodziny we własnym zakresie.

- kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,

- realizowanie ustawy o pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność i gospodarkę finansową oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka. Kierownika zatrudnia, awansuje i zwalnia Wójt Gminy Jarocin. Kierownik z upoważnienia Wójta Gminy Jarocin wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych gminie, zadań własnych gminy i własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kierownik ustala w regulaminie organizacyjnym.

Aktualnie OPS w Jarocinie zatrudnia 6 osób.

Kierownikiem ośrodka jest Pani Katarzyna Pawłowska.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.