Logo

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PAŃSTWA JAROCIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Jarocin k. Niska – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło i hymn ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Jarocin.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych;

2. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

4. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;

5. organizowanie akcji charytatywnych na cele społeczne, w tym wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;

6. ochronę przyrody i krajobrazu;

7. tworzenie nowych miejsc pracy;

8. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

9. przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej

10. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;

11. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

12. działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

13. prowadzenie działalności wydawniczej;

14. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem i promocją gminy Jarocin.

15. inicjowanie współpracy z innymi gminami zarówno w kraju jak i zagranicą.

16. współpraca z innymi podobnymi stowarzyszeniami z kraju bądź zagranicy.

§ 10

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§13

Członkiem stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 lat, o ile zostanie przyjęta do stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.

§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust. 1.

§18

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust.3.

§19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

2. W przypadku określonym w §19 ust. 3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§21 Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§22

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§25

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołać mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz 1/3 członków Stowarzyszenia.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3).

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§28

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz 3 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniuStowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Komisja Rewizyjna

§30

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wy¬bierają spośród siebie przewodniczącego i sekreta¬rza.

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§32

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V Majątek i fundusze

§33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

3. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych

§34

1. ¬ródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia),

4) dotacje

5) ofiarność publiczna

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§35

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia jego likwidatorem jest zarząd stowarzyszenia, który realizuje obowiązki wyni¬kające z ustawy prawo o stowarzyszeniach.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy końcowe.

§37

Stowarzyszenie rozpoczyna działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o jego zarejestrowaniu.

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 13 grudnia 2002 roku.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.