Logo

Obrazek dla news_377

Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie.

21.02.2024

W dniu 16 lutego2024 r. odbył się odbiór  końcowy   zadania  „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym   ze środków  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonawcą  robót była firma ; DL INSTAL Dominik Lekan, ul. Isep 50, 37-464 Brandwica

 Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 77 490,00  zł  z czego 75 940,20 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków a 1 549,80 zł dotacja z Gminy Jarocin.

W ramach inwestycji zamontowano instalację sygnalizacji pożaru SSP oraz system telewizji dozorowej wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu w budynku kościoła.

więcej

Obrazek dla news_372

Zwrot podatku akcyzowego 2024

02.02.2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych,

5,84 zł * średnia roczna liczba świń,

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju w 2024 roku. Poprzednia wysokość stawki wynosiła 1,20 zł / 1l.

 

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

-  od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

więcej

Obrazek dla news_371

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

26.01.2024

W dniu 22 stycznia  2024 r. r. odbył się odbiór końcowy przedsięwzięcia zrealizowanego    przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”.    Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego,  była firma; EVERSPORT Sp.  z o.o. 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 12/20, która zrealizowała  inwestycję za kwotę 749 988,97 zł z czego 490 300,00 zł  pochodziło z dotacji, którą Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach przeprowadzonej modernizacji została  wymieniona podłoga sportowa,  zamontowano nowy sprzęt sportowy oraz  pomalowano i wygłuszono ściany poprawiając akustykę obiektu.

więcej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej.

25.01.2024

Zapraszam do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Jarocin w roku 2024.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą,
Wójt Gminy Jarocin zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jarocin
w 2024 roku. Konkurs ogłoszony został w dniu 25 stycznia 2024 r. na stronie internetowej
Gminy Jarocin, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 625.2024 z dnia 24 stycznia
2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Jarocin w 2024 r.
Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej
Polskiej,
3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej nieodpłatnie.
Komisja konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin.
Do zadań komisji konkursowej należy:
1. Udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie,
2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert.
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do
niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy
w Jarocinie, pokój nr 5 - sekretariat, w formie papierowej, w terminie do dnia 9 lutego 2024
roku.
Szczegółowych informacji nt. ogłoszonego naboru na członków komisji konkursowej, udziela
P. Małgorzata Bąk pracownik Urzędu Gminy w Jarocinie nr tel.: 15 8713141.
Do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata.

2. Klauzula RODO.

3. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej 2024.

więcej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

25.01.2024

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2024 r., w formie wsparcia.

 Termin składania ofert upływa 16 lutego 2024 r. o godz. 15.00.

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego, numerem
i nazwą zadania
osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

 W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

Do pobrania:

1.Zarządzenie nr 625 z dnia 24 stycznia 2024 r.

2.Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 r.

3. wzór oferty

4. wzór sprawozdania

więcej

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

24.01.2024

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych w  2024 r.
na realizacje zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym na lata 2024-2025 Uchwałą Rady Gminy  Jarocin Nr XLIV.323.2023, z dnia 28 grudnia 2023 r.

 

 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w Programie, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie
 pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone na wymaganym formularzu
w podanym terminie.

Każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:

 1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
 2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
 3. Dotychczasowa realizacja projektów.
 4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz o wysokości środków przyznanych na jego realizację, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownego zestawienia zatwierdzonych do realizacji zadań  na stronie internetowej Gminy Jarocin.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Zbigniew Walczak

Do pobrania:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.
 3. Druk wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii.
 4. Druk sprawozdania z realizacji zadania w ramach gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.