Logo

News

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Jarocin

08.02.2024

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY JAROCIN

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Jarocin

       Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jarocin Uchwały Nr XLII.306.2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Jarocin.

Granice obszarów objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przedstawione na załącznikach graficznych do ww. uchwały, dostępnych do wglądu w Urzędzie Gminy Jarocin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarocin, pod adresem http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=346.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Gminy Jarocin: Jarocin 159 (pok. nr 4), 37-405 Jarocin, i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jarocin (pok. nr 4), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: molszowka@gminajarocin.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (epuap: /8651556547/skrytka). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jarocin.

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin reprezentowana przez Wójta Gminy Jarocin z siedzibą: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: inspektordanych@gminajarocin.pl, tel. 158713141 lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  8. Dane osobowe nie będą profilowane.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.