Logo

News

News zdjęcie id 317

Jubileusz 70-lecia działalności OSP w Domostawie

13.07.2023

W dniu 2 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Domostawie obchodziła 70-lecie swojej działalności. Jubileusz rozpoczął się  uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Domostawa ks. Roberta Capałę oraz gminnego kapelana OSP ks.  Stanisława Szubę. We Mszy wzięli udział strażacy OSP, jak również zaproszeni goście.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych pododdziały strażaków przemaszerowały pod odnowioną remizę OSP.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i powitaniu gości przez Zbigniewa Walczaka –Wójta Gminy Jarocin rozpoczęła się ceremonia wręczenia medali i odznak dla zasłużonych strażaków OSP w Domostawie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego OSP w Domostawie została odznaczona  Medalami za zasługi dla Pożarnictwa.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza  - HIERONIM SIEMBIDA

Złoty medal – GRZEGORZ SZEWC, STANISŁAW KANIA, TADEUSZ ORZEŁ, KAZIMIERZ PACHOLEC, HENRYK GARBACZ, KAZIMIERZ SERAFIN

Srebrny medal – PAWEŁ CHMURA, JACEK SZEWC

Brązowy medal – KRZYSZTOF NALEPA

Strażak Wzorowy – TOMASZ PODPORA, DAMIAN KRAWIEC, SYLWESTER GŁAZ, SZYMON CHMURA, ZDZISŁAW CZUBA, ROBERT SUROWANIEC, ADAM TYLUS, DARIUSZ CICHOŃ

W uroczystościach oraz dekoracji odznaczonych brali udział:

Rafał Weber - Wiceminister infrastruktury - poseł na Sejm RP
Jerzy Paul - Poseł na Sejm RP
Kamil Woś - Asystent Biura Senator Janiny Sagatowskiej
Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin
Jacek Cieśla - Prezes OSP Domostawa
mł. bryg. Ireneusz Stafiej - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Nisko
Gabriel Waliłko - Prezes ZOP ZOSP RP w Nisku
Adam Mach - Wice Starosta Powiatu Niżańskiego
Tomasz Podpora -członek zarządu Rady Powiatu Niżańskiego
Aniela Olszówka - Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin,
Justyna Kubasiewicz - Kierownik ARIMR, Radna Gminy Jarocin
Iwona Smutek - Radna Gminy Jarocin
ks. Robert Capała - Proboszcz Parafi Domostawa
ks. Stanisław Szuba - Gminny Kapelan OSP, Proboscz Parafi Jarocin
Krzysztof Tomecki - Przedstawiciel Nadleśnictwa Janów Lubelski
Tomasz Szczębara - Naczelnik OSP Jarocin
Druchowie: OSP Domostawa, OSP Jarocin, OSP Studzieniec, OSP Studzieniec

 

Rys historyczny OSP Domostawa.

Ochotnicza straż pożarna w Domostawie powstała w 1953 r. Jej założenie zainicjował ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Nisku Władysław Ostrowski. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nisku był wtedy Julian Pieróg z Kamienia. Do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej przychodziły monity, aby w Domostawie zorganizować straż pożarną. Póki co, ochroną przeciwpożarową zajmowali się wszyscy mieszkańcy wsi. Kolejno pełniono całodobowe warty, do których byli zobowiązani wszyscy mieszkańcy. Każdego ranka sąsiadowi przekazywali biało-czerwoną opaskę ci, którzy kończyli wartę. I tak przez cały rok. Wartownicy, dokonując we dwóch obchodu wioski, szczególnie w nocy, czuwali, czy gdzieś się nie pali. Domy i zabudowania gospodarcze były drewniane – o zaprószenie ognia nie było trudno.

Pierwszym krokiem do powstania OSP w Domostawie było ukonstytuowanie się Komitetu Założycielskiego. Składał się on z 13 osób.

Spośród członków wybrano Zarząd. Prezesem został Michał Sikora, a Komendantem OSP Wojciech Kubasiewicz, który pełnił tę funkcję do 1982 r.

W 1958 r., po pięciu latach działalności, OSP w Domostawie otrzymała pierwszy strażacki sprzęt: motopompę, węże i ręczną syrenę alarmową. Sprzęt do pożaru był wożony na chłopskich wozach zaprzężonych w konie. Miejscowi gospodarze, w razie pożaru, użyczali swoje furmanki i konie. Na co dzień sprzęt stał w „kapciorce”, w budynku Prezydium GRN. Kluczami do strażackiego pomieszczenia od początku dysponował komendant Wojciech Kubasiewicz.

Zgodnie z zaleceniami płynącymi ze strony straży państwowej, problemem do szybkiego rozwiązania był brak łatwego dostępu do wody. Własny basen przeciwpożarowy był też warunkiem starania się o nowy samochód z beczką.

Na przełomie lat 1958/1959 dokonano wyboru miejsca, na którym zaplanowano wybudować basen. Był nim plac między działkami Bronisława Maślacha i Franciszka Wosia, na którym stał transformator, czyniąc działkę niezdatną pod budownictwo mieszkaniowe. Woda z basenu przydała się niejednokrotnie. Służył jako rezerwuar do 1980 r.

Zanim OSP otrzymała samochód, pod koniec lat 60., gdy Prezydium GRN przeniesiono już do Jarocina, został zbudowany z cementowych pustaków pierwszy budynek na samochód i pozostały sprzęt strażacki. Został postawiony obok basenu na wodę. Miał wymiary około 10 × 6 metrów.

Zamontowano w nim szeroką bramę. Mógł przez nią wjechać do garażu pierwszy samochód, który w 1970 r. otrzymała OSP w Domostawie. Był to Star 20. Nie miał ani swojej beczki, ani autopompy.

W kolejnych latach do wspólnoty druhów Ochotniczej Straż Pożarnej dołączyli kolejni mężczyźni z Domostawy.

Plany i pragnienie budowy nowego budynku remizy były i w Domostawie. Garaż na samochód i sprzęt przeciwpożarowy był za mały, aby można było marzyć o nowym wozie; mieszkańcom przydałaby się sala na wesela i spotkania integracyjne. Inicjatorami pomysłu budowy nowej strażnicy byli Naczelnik OSP Wojciech Kubasiewicz i Prezes OSP Aleksander Tomecki. W ścisłej grupie inicjatywnej i organizacyjnej byli też druhowie z drużyny powstałej w 1974 r., założonej przez Jana Kubasiewicza.

Wybrano  działkę położoną obok dawnego Prezydium GRN, między posesjami Romana Garbacza i Franciszka Sobiły. Pieniądze na budowę były wygospodarowane przez strażaków organizujących dochodowe zabawy i festyny. Materiały budowlane były kupowane sukcesywnie. Kupowano przede wszystkim pustaki i cegłę na ściany, dwuteownik i dziurawkę na strop. Projekt remizy przygotował kpt. Albinowski z Komendy PSP w Stalowej Woli.

Budowę w latach 1979-1980, jako główny wykonawca i kierownik budowy, prowadził Józef Szwedo. Był odpowiedzialny za całą budowę. Przedsięwzięcie czynnie wspomagał ówczesny Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli Aleksander Jankowski. Dużą aktywność wykazał Karol Mazur – Sekretarz Urzędu Gminy w Jarocinie.

Jako prezent na otwarcie remizy otrzymaliśmy „nowy” samochód – Star 25 z beczką i autopompą. Auto przejęliśmy od OSP w Jastkowicach, która otrzymała samochód nowy. Wóz miał beczkę na 2.000 litrów, jechał do 100 km/h, tankował wodę własną motopompą prosto z rzeki lub stawu. Samochód w Domostawie służył do 1996 r.

Skład personalny druhów w OSP w Domostawie ulegał ciągłej zmianie. Niektórzy zmienili swoje miejsce zamieszkania, inni wyjechali za granicę, jeszcze innych Pan powołał do wieczności.

W tym czasie garaż na samochód bojowy został od środka ocieplony. Wykonano regały na sprzęt i mundury. Zorganizowano 10 festynów na potrzeby statutowego funkcjonowania OSP. Gdy po karosacji otrzymaliśmy samochód Star 244.

Dnia 17 maja 1998 r. odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia, ufundowanego przez społeczeństwo sztandaru dla jednostki OSP. Rok wcześniej ukonstytuował się Komitet Organizacyjny, który postawił sobie za cel wykonanie i zakup sztandaru.

W krótkim czasie zostały zebrane pieniądze od miejscowych biznesmenów i przyjaciół OSP w Domostawie. Sztandar został wykonany przez przełożoną ze zgromadzenia Sióstr Serafitek pracujących w Domostawie, siostrę Wandę Kanik.

Dnia 10 stycznia 2000 r. OSP w Domostawie została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarowego.

W dniu 4 maja 2003 r. w Domostawie odbyła się szczególna uroczystość. Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski. Po zakończeniu Mszy strażacy z OSP w Domostawie, OSP w Jarocinie i zaproszeni goście przemaszerowali pod budynek remizy, gdzie odbyły się kolejne części oficjalnego programu.

Rok 2009 to rok wielkich prac w Domu Strażaka. Główna sala została gruntownie wyremontowana. Wykonano nową podłogę, ściany otrzymały nową fakturę i barwy, założona została wentylacja. Nowe wyposażenie otrzymała kuchnia, powstała chłodnia, sanitariaty i szatnia.

Dnia 1 maja 2010 r. w Domostawie miały miejsce obchody Powiatowego Święta Straży Pożarnych Powiatu Niżańskiego. Uroczystość wpisywała się w jubileusz 100-lecia parafialnego kościoła.

W maju 2010 r. Polskę nawiedziła powódź, zwana powodzią stulecia. Już po przejściu na Wiśle pierwszej fali powodziowej grupa strażaków z jednostki OSP w Domostawie pomagała ratować dobytek w Sokolnikach, w gminie Gorzyce. Kataklizm wkrótce powrócił. Wielokrotnie strażacy z OSP pomagali w usuwaniu skutków powodzi mieszkańcom Gorzyc, Trześni, Sokolnik oraz Furmanów.

Jesień 2010 r. przyniosła nową podniosłą uroczystość. Dnia 8 września miało miejsce poświęcenie i przekazanie jednostce OSP w Domostawie nowego wozu bojowego. Mercedesa GBA 2, 5/16 otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu i wsparciu Zbigniewa Walczaka, Wójta Gminy Jarocin. Część pieniędzy pochodziła z budżetu Gminy. Resztę udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wniosku złożonego wspólnie przez gminy Ulanów, Jarocin i Krzeszów.

Nowy samochód, wyposażony w napęd na cztery koła, sprzęt łączności radiowej, 2.500 litrowy zbiornik wody, 250 litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Samochód gaśniczy służy jednostce OSP Domostawa służy do dnia dzisiejszego.

Dnia 03 maja 2014 roku odbyły się uroczystości związane z 60- leciem OSP w Domostawie.

19 maja 2019 roku w Domostawie obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystości uświetniła orkiestra OSP Jeżowe oraz zaproszeni goście.

12.06.2023 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyło się spotkanie wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bogusława Kidy z prezesami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  OSP  Domostawa otrzymała dofinansowanie 12500zł w ramach Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP".

Celem służby druhów OSP Domostawa oraz ich działalności jest dewiza- Ojczyźnie wierność, a społeczeństwu pożytek!

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.