Logo

News

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

04.02.2022

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, w formie wspierania.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Wójt Gminy Jarocin zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych,  przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy w formie wspierania, ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin nr 353.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Jarocin w 2022r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie,
  2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym (formularz zgłoszeniowy w załączeniu)
i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, pokój nr 5, w formie pisemnej, w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Bąk - Inspektor ds. kancelaryjno- technicznych
i działalności gospodarczej, pod nr tel. 15 8713141.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.