Logo

Archiwum newsów, strona 5

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej.

25.01.2024

Zapraszam do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Jarocin w roku 2024.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą,
Wójt Gminy Jarocin zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jarocin
w 2024 roku. Konkurs ogłoszony został w dniu 25 stycznia 2024 r. na stronie internetowej
Gminy Jarocin, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 625.2024 z dnia 24 stycznia
2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Jarocin w 2024 r.
Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej
Polskiej,
3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej nieodpłatnie.
Komisja konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin.
Do zadań komisji konkursowej należy:
1. Udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie,
2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert.
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do
niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy
w Jarocinie, pokój nr 5 - sekretariat, w formie papierowej, w terminie do dnia 9 lutego 2024
roku.
Szczegółowych informacji nt. ogłoszonego naboru na członków komisji konkursowej, udziela
P. Małgorzata Bąk pracownik Urzędu Gminy w Jarocinie nr tel.: 15 8713141.
Do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata.

2. Klauzula RODO.

3. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej 2024.

więcej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

25.01.2024

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2024 r., w formie wsparcia.

 Termin składania ofert upływa 16 lutego 2024 r. o godz. 15.00.

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego, numerem
i nazwą zadania
osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

 W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

Do pobrania:

1.Zarządzenie nr 625 z dnia 24 stycznia 2024 r.

2.Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 r.

3. wzór oferty

4. wzór sprawozdania

więcej

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

24.01.2024

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych w  2024 r.
na realizacje zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym na lata 2024-2025 Uchwałą Rady Gminy  Jarocin Nr XLIV.323.2023, z dnia 28 grudnia 2023 r.

 

 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w Programie, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie
 pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone na wymaganym formularzu
w podanym terminie.

Każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:

 1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
 2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
 3. Dotychczasowa realizacja projektów.
 4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz o wysokości środków przyznanych na jego realizację, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownego zestawienia zatwierdzonych do realizacji zadań  na stronie internetowej Gminy Jarocin.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Zbigniew Walczak

Do pobrania:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.
 3. Druk wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii.
 4. Druk sprawozdania z realizacji zadania w ramach gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

więcej

Obrazek dla news_367

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

12.01.2024

Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2024 r. upływa termin:

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni, celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z ważnych zezwoleń w roku bieżącym.

Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,

2.  Dokonania opłaty I raty za korzystanie z ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, możliwe jest wniesienie w wyznaczonym terminie opłaty jednorazowej za cały 2024 r.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie:
BS Tarnobrzeg Nr  77 9434 1025 2006 1691 5102 0001.

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku
z niezłożeniem oświadczenia do dnia 31 stycznia, lub niedokonaniem opłaty
w  wymaganych ustawą terminach tj.:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do 31 stycznia danego roku  pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

2. W przypadku niedokonania w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku  opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

więcej

Obrazek dla news_364

Doczekać takiej rocznicy to wielkie szczęście. Ma je małżeństwo z gminy Jarocin. Państwo Maria i Edward Czuba z Zdziar obchodzili 75-lecie małżeństwa.

11.01.2024

Doczekać takiej rocznicy to wielkie szczęście. Ma je małżeństwo z gminy Jarocin. Państwo Maria i Edward Czuba z Zdziar obchodzili 75-lecie małżeństwa.
Z okazji brylantowej rocznicy ślubu państwa Czuba do domu szczęśliwych małżonków przyjechał Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Przewodniczącą Rady Gminy Aniela Olszówka, Tomasz Podpora - pracownik USC Jarocin. Wójt wraz z Przewodniczącą pogratulował im i złożył życzenia kolejnych wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i wzajemnym towarzystwie.
Państwo Maria i Edward Czuba zawarli związek małżeński 31 grudnia 1948r. Pan Edward Czuba pochodzi z Jastkowic (Radeczyna), a Pani Maria Czuba z domu Brak pochodzi z Zdziar, biorąc ślub oboje mieli po 20 lat.
Z Zdziarami związane jest ich całe dorosłe życie. Tutaj prowadzili gospodarstwo rolne.
Państwo Czuba mieli czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów jeden z synów zginął w wypadku.
Doczekali się 3 wnuków
Gratulując wspaniałego Jubileuszu, dołączamy się do życzeń kolejnych lat w zdrowiu.
 

więcej

Obrazek dla news_362

Wyremontowana droga powiatowa Nr 1036R Domostawa – Szwedy oddana do użytku

03.01.2024

19 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji remontowanej drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy.

Na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy”, którego wartość wyniosła 935 252,28 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 467 6260 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz.

Przedsięwzięcie objęło remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości 1,762 km.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.