Logo

News

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

04.04.2023

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 03 kwietnia  2023r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, zgodnie
z art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), oferta realizacji przedmiotowego zadania zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin:  jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy: jarocin.samorzad.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r.) można składać uwagi do przedstawionej oferty na załączonym „Formularzu uwag”, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159 w formie pisemnej osobiście pok. Nr 5 (sekretariat), pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (formularz winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

 

                                                                                                    Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

                                                                      

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.