Logo

Statut

STATUT

SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA
„RZEŹ WOŁYŃSKA” w  DOMOSTAWIE

Uchwalony w  Jarocinie w dniu 25 października  2019 roku przez Zebranie Założycielskie.

 

PREAMBUŁA

Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie”*.

            Uznając jako nadrzędną wartość   potrzebę dbałości o prawdę historyczną oraz oddając hołd pomordowanym polskim mieszkańcom Wołynia i Małopolski Wschodniej stawiamy sobie za cel doprowadzenie do przełamania impasu w dotychczasowych próbach wzniesienia
w Polsce pomnika „Rzeź wołyńska” autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego, kawalera Orderu Orła Białego. Pomnik ten jest oryginalnym, wstrząsającym dziełem sztuki, oddającym w pełni prawdę o straszliwym ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskich Kresów. Zdajemy sobie sprawę, że wyznawana przez główne siły polityczne
w naszym kraju wiara  w to, że trzeba cierpliwie czekać, aż elity i społeczeństwo ukraińskie samo dojdzie do zrozumienia, czym był tak naprawdę banderyzm zawiodła. Na Ukrainie doszło do niesłychanego zakłamywania historii, rozwinięcia państwowego kultu dla ludobójców, a co najgorsze edukacji najmłodszych w tym duchu. Nie możemy być bierni, gdy na Ukrainie zbrodniarze obsadzani są w rolach bohaterów narodowych. Pomnik Mistrza Pityńskiego
z  artystyczną precyzją i historyczną wiernością ukazując  prawdę o zbrodni ludobójstwa będzie jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń, do czego prowadzić może  wyznawanie zbrodniczych ideologii.

            Uważając, że wzniesienie  pomnika „Rzeź Wołyńska” w Polsce jest naszym obowiązkiem, zawiązujemy Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzezi Wołyńskiej”

w Domostawie,  postanawiając co następuje:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

            Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie   zwany dalej  Społecznym Komitetem Budowy Pomnika, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Społeczny Komitet Budowy Pomnika powołuje się na czas nieokreślony.

§2

Społeczny Komitet Budowy Pomnika jest dobrowolnym,  samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, skupiającym w swych szeregach osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które akceptują cele statutowe Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz spełniają statutowe wymogi członkostwa.

§3

 1. Społeczny Komitet Budowy Pomnika prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miejscowość Jarocin w gminie Jarocin w województwie podkarpackim.
 2. Społeczny Komitet budowy Pomnika może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Społeczny Komitet budowy Pomnika posługuje się własnymi pieczęciami, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz używa tłumaczeń nazwy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w językach obcych.
 2. Społeczny Komitet Budowy Pomnika może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz ustanawiać i nadawać odznaki organizacyjne.

§5

Społeczny Komitet Budowy Pomnika opiera swoją działalność na pracy społecznej
i świadczeniach członków.

Rozdział II

CELE SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

Celami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika są:

 1. Doprowadzenie do przełamania impasu w dotychczasowych próbach wzniesienia
  w Polsce pomnika „Rzeź wołyńska” autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego, poprzez następujące działania;
  1. zorganizowanie zbiórki publicznej w kraju i zagranicą, mającej na celu wykupienie  od prywatnych właścicieli części działek w miejscowości Domostawa  niezbędnych do posadowienia na uprzednio wykonanym cokole pomnika poświęconego ofiarom ukraińskiego ludobójstwa z okresu II wojny światowej
  2. współdziałanie z Gminą Jarocin w celu odpowiedniego zagospodarowania działki przeznaczonej pod pomnik
  3. opracowanie sposobu wyeksponowania informacji historycznych dotyczących wydarzeń, którym poświęcony jest pomnik
 2. Opracowanie strony internetowej dotyczącej spraw związanych z inicjatywą budowy pomnika.
 3. przygotowanie uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika.

§7

Społeczny Komitet Budowy Pomnika realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo członków w statutowej działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;
 2. gromadzenie środków materialnych, niezbędnych do wybudowania pomnika   poprzez:
  1. darowizny,
  2. spadki i zapisy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. dochody z ofiarności publicznej,
  5. dochody z majątku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika,
  6. składki członkowskie;
  7. cegiełki zbiorowe i indywidualne.
 3. prowadzenie działalności informacyjnej (medialnej), wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, organizowanie wystaw, konkursów itp.

Rozdział III

CZŁONKOWIE SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§9

Członkiem zwyczajnym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika może zostać każdy, kto spełnia wymogi określone w § 2 niniejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświadczenie.

§10

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika  podejmuje Zarząd.

§11

Członkowie zwyczajni Społecznego  Komitetu Budowy Pomnika mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków (zwanego dalej „Walnym Zebraniem”);
 2. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika;
 3. uzyskiwać informacje o działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;
 4. brać udział w zebraniach, na których władze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika podejmują uchwały ich dotyczące;
 5. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;

§12

Członkowie zwyczajni Społecznego Komitetu Budowy Pomnika są obowiązani:

 1. realizować i propagować cele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 2. dbać o dobre imię Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie o ile takowe zostaną ustalone przez Walne Zebranie.

§13

Przynależność do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika nie ogranicza praw jego członków
w zakresie działalności w legalnie istniejących partiach politycznych i organizacjach społecznych.

§14

 1. Członkiem honorowym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której ten tytuł przyzna uchwałą Zarząd.
 2. Członkowie honorowi Społecznego Komitetu Budowy Pomnika są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i w Walnym Zebraniu.
 3. Członkowie honorowi Społecznego Komitetu Budowy Pomnika są obowiązani do realizowania       i propagowania celów Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz do dbania o jego dobre imię.

§15

 1. Członkiem wspierającym Społeczny Komitet Budowy Pomnika może zostać każda osoba fizyczna, która złoży Zarządowi stosowne pisemne oświadczenie.
 2. Członkowie wspierający Społeczny Komitet Budowy Pomnika są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika.
 3. Członkowie wspierający Społeczny Komitetu Budowy Pomnika są obowiązani do realizowania i propagowania celów Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, wsparcia materialnego lub niematerialnego oraz do dbania o jego dobre imię.

§16

Za zasługi w realizacji celów Społecznego Komitetu budowy Pomnika mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

 1. dyplom uznania lub list gratulacyjny,
 2. nadanie tytułu honorowego członka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

§17

Przynależność w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;
 2. skreślenia z listy członków;
 3. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 4. śmierci.

§18

Skreślenie z listy członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika może nastąpić w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

 1. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 2. naruszenia postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
 3. Osobom skreślonym z listy członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swoich prawach.

Rozdział IV

 ORGANY SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA

§19

Organami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna .

§20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się               w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

§21

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w trakcie kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany  na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołani w toku kadencji pełnią funkcję do wygaśnięcia kadencji, w trakcie której zostali powołani.

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§22

Najwyższą władzą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika jest Walne Zebranie Członków.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie  jest zwoływane:
  1. z inicjatywy Zarządu wyrażonej w formie uchwały;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek przynajmniej 20 członków zwyczajnych Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
 2. Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. l ppkt.1), 2) i 3). niniejszego paragrafu zwołuje  Walne Zebranie.

§24

 1. Do kompetencji  Walnego Zebrania   należy w szczególności:
 2. uchwalenie statutu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz zmian w tym statucie;
 3. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;
 4. wybór Prezesa,  członków Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania;
 6. ocena działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i Zarządu oraz rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i przeznaczenia jego majątku;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu.
 9. Walne Zebranie  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Walnym Zebraniu. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany statutu oraz rozwiązania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, które podejmuje się większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej 1/2  liczby członków zwyczajnych. W razie nieuzyskania quorum i wyznaczenia nowego terminu Walnego Zabrania, uchwały podejmuje się niezależnie od uzyskania quorum.

 

2. ZARZĄD

§25

Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami jest najwyższą władzą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, kieruje jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, niniejszego statutu i uchwał Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§26

 1. Zarząd Społecznego Komitetu Budowy pomnika składa się prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 1 członka. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu zarząd  wybiera spośród siebie: Prezesa,  Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, zawiadamiając za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób wszystkich członków Zarządu z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
 4. Posiedzenie Zarządu może zostać także zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5.  

Zarząd kieruje pracami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i reprezentuje go na zewnątrz.

 

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Społecznego Komitetu Budowy Pomnika zgodnie ze statutem i uchwałami  Walnego Zebrania;
 2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację idei budowy „Rzezi wołyńskiej”  oraz innych celów Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ;
 3. reprezentowanie Społecznego Komitetu budowy Pomnika na zewnątrz, w tym
  w szczególności wobec organów władzy publicznej, jak również organizacji pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi organami i organizacjami;
 4. zarządzanie funduszami i majątkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika;
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania.

§29

Uchwały Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, z tym, że w sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.

 

3. KOMISJA REWIZYJNA

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
 2. Komisja Rewizyjna liczy  3  członków, którzy spośród siebie wybierają: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, w tym w szczególności gospodarki finansowej składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika z wnioskiem
  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 2. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§32

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby uprawnionych członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE
SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA

§33

 1. Majątek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika upoważniony jest Zarząd.
 3.  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, Do składania oświadczeń woli
  w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, we wszystkich sprawach, w tym zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes, wiceprezes oraz upoważniony pisemnie przez Zarząd inny członek Zarządu.

§34

 1. Majątek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Społecznego Komitetu budowy Pomnika oraz ofiarności społecznej.
 2. Społeczny Komitet Budowy Pomnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.

§35

Fundusze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika przeznacza się na działalność statutową.

 

 

 

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

 1. Zmiana statutu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia  podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, przy zachowaniu zasad określonych w § 24 ust. 9 niniejszego statutu.
 2. Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Pomnika jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

§37

            Uchwałę w sprawie rozwiązania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, przy zachowaniu zasad określonych w § 24 ust. 9 niniejszego statutu.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.